Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Konkursy z nagrodami

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

"Funkcje lasu"

        Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Funkcje lasu”   Regulamin konkursu plastycznego „Funkcje lasu” 1. Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Rozbudzenie zainteresowań dotyczących lasu jako środowiska przyrodniczego. 1.3.    Zapoznanie się z funkcjami jakie pełni las. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.5.    Poznawanie różnych technik tworzenia prac plastycznych.  2. Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-III grudziądzkich szkół podstawowych. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 44/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3. Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej w formacie A3, dowolną techniką. Praca przedstawiać ma przynajmniej jedną funkcję jaką pełni las. 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (PROSIMY NIE PRZYKLEJAĆ KART ZGŁOSZENIOWYCH DO PRACY)  należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 3 marca 2017 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jedno dziecko (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy. 5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 3 marca 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 marca 2017 r. godz. 12:00
w siedzibie CEE  przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

więcej

"Chrońmy Środowisko 2016/2017"

             Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Chrońmy Środowisko 2016/2017”.      UWAGA!!! Nastąpiła zmiana regulaminu względem ubiegłych lat.       Regulamin konkursu ekologicznego  „Chrońmy Środowisko 2016/2017”  1.      Cel konkursu. 1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży. 1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe. 1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.  2.      Organizacja konkursu. 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200. 2.3. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: I kategoria - przedszkola, II kategoria - szkoły podstawowe, III kategoria - szkoły gimnazjalne, IV kategoria - szkoły ponadgimnazjalne, 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 25 listopada 2016 r. 2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) 2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 2.7. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  3.      Kryteria oceny 3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii. 3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów/przedszkolaków baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych. 3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów/przedszkolaków. 3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia 12 maja 2017 r. 3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. 3.6. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość zużytych baterii zebranych przez indywidualnego ucznia/przedszkolaka, w czasie trwania konkursu, podana
w sztukach.  4.      Terminarz: Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie – 25 listopada 2016 r. Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki - 12 maja 2017 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem.  5.      Nagrody: Dyplomy i nagrody rzeczowe dla indywidualnych uczniów/przedszkolaków za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.    

więcej

"Zbieramy owoce drzew leśnych" edycja X

         Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w X edycji konkursu ekologicznego „Zbieramy owoce drzew leśnych”     Regulamin konkursu 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja dzieci. 1.2.    Uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom leśnym w okresie zimy. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zwierzętami leśnymi m. in.  rodzajem pokarmu jakim się żywią.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 7 października 2016 r. 2.5. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.5.1.      Akceptuje niniejszy regulamin; 2.5.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia  konkursu  na stronie internetowej Organizatora. 2.6.Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami. 2.7. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.).  3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na zbiórce kasztanów i żołędzi, które w okresie zimowym zostaną przeznaczone na dokarmianie zwierząt leśnych Lasu Rudnickiego. 3.2.    O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość owoców drzew leśnych (w kg) zebranych przez indywidualnego przedszkolaka/ucznia. 3.3.    Dokumentacje z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce, którą należy dostarczyć na adres Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia
28 października 2016 r., powinna zawierać imienną listę przedszkolaków/uczniów biorących udział w konkursie z podaniem ilości (w kg) kasztanów i żołędzi zebranych przez indywidualnego uczestnika. 3.4.    W trakcie trwania konkursu owoce będą magazynowane na terenie placówki. Uwaga: Kasztany i żołędzie muszą być przechowywane w suchym i przewiewnym miejscu. Nie należy ich zamykać w szczelnie zamkniętych workach czy kartonach, ponieważ się zepsują i staną nieprzydatne. 3.5.    Po zakończeniu konkursu Organizator odbierze z poszczególnych placówek zebrane przez jej uczniów owoce. O terminie odbioru placówka zostanie poinformowana telefonicznie. Aby odbiór owoców odbywał się sprawnie szkoła zobowiązana jest do przygotowania kasztanów i żołędzi do transportu.  4.       Terminarz Termin zgłaszania placówek do wzięcia udziału w konkursie – 7 października 2016 r. Termin dostarczenia dokumentacji ze zbiórki  - 28 października 2016 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 10 listopada 2016 roku, godz. 12:00, siedziba CEE. 5.      Nagrody Dyplomy i nagrody rzeczowe za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla przedszkolaków i uczniów, którzy zbiorą największą ilość owoców drzew leśnych.    

więcej

Bezimienni IV

         Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów do udziału w czwartej edycji konkursu ekologicznego:  „Bezimienni IV”     Regulamin konkursu ekologicznego 1.       Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodzieży. 1.2.    Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi miasta Grudziądz. 1.3.    Rozbudzanie zainteresowań związanych z ochroną przyrody. 2.      Organizacja konkursu 2.1.Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2.Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VI) i gimnazjów. 2.4.Informacje dotyczące wyżej opisanego konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl. 2.5.Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.). 3.      Kryteria konkursu 3.1.Konkurs polega na zaproponowaniu oryginalnej nazwy dla wybranego pomnika przyrody znajdującego się przy ulicy Kochanowskiego 19 – teren Szkoły Podstawowej Nr 16 (1 drzewo = 1 propozycja). 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: wydrukowany i czytelnie wypełniony załącznik nr 1 dla szkół podstawowych / załącznik nr 2 - gimnazjalnych. 3.3. Dokumentację należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1,    86-300 Grudziądz, do dnia 30 września 2016 roku. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł uczestników na najciekawsze i najbardziej oryginalne nazwy. 5. Terminarz: Termin dostarczenia dokumentacji (zał. 2 lub zał. 3) -  30 września 2016 roku Termin i miejsce podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 13 października 2016 roku, godz. 12:00, ul. Kochanowskiego 19 w miejscu występowania pomników, których dotyczy konkurs. 6. Nagrody Dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.          

więcej

Ekologia w modzie

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych  do udziału w konkursie ekologicznym   „Ekologia w modzie”     Regulamin konkursu ekologicznego „Ekologia w modzie”   1.      Cel konkursu 1.1.    Wzbudzanie wrażliwości ekologicznej i inspiracji twórczej. 1.2.    Kształtowanie idei czystego środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia. 1.3.    Kształtowanie świadomości uczestników konkursu odnośnie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem; potrzeby segregowania odpadów
i poddawania ich recyklingowi. 1.4.    Promowanie zachowań przyjaznych dla środowiska. 1.5.    Wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego wykorzystania śmieci -  pokazanie praktycznego wykorzystania odpadów w dziedzinie mody.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas I-VI szkół podstawowych. 2.4. Uczestnik/opiekun uczestnika konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.4.1.      Akceptuje niniejszy regulamin; 2.4.2.      Wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozstrzygnięcia  konkursu  na stronie internetowej Organizatora. 2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.plzakładka *Konkursy z nagrodami. 2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Organizatora.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3.      Kryteria konkursu : 3.1.    Uczestnicy konkursu mają za zadanie indywidulanie zaprojektować oraz wykonać dowolną techniką jedną stylizację konfekcji damskiej lub męskiej. Projekt dowolny, prezentujący strój codzienny. 3.2.    Stylizację należy wykonać tylko z odpadów przeznaczonych do recyklingu, które segregujemy do pojemników w kolorach: żółty, niebieski, zielony i brązowy. 3.3.    Organizator dopuszcza użycie produktów nie ekologicznych tylko do spojenia projektu. Pamiętajmy, że tkaniny nie należą do materiałów recyklingowych! 3.4.    Uczestnicy konkursu podczas rozstrzygnięcia będą mieli za zadanie zaprezentować wykonane przez siebie stroje z właściwym dla profesjonalnych pokazów mody wdziękiem, a także opowiedzieć  przed publicznością krótko o nich. 3.5.    Zgłoszenia udziału w konkursie przedszkolaka/ ucznia klas I-VI szkoły podstawowej –należy dokonać elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia
14 września 2016 r. podając w treści e-maila: imię, nazwisko dziecka, nazwę i adres placówki, do której uczęszcza oraz imię, nazwisko oraz nr telefonu opiekuna dziecka. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysłowość i oryginalność strojów. 4.1.2. Sposób zaprezentowania kreacji. 4.1.3. Estetyka wykonania strojów z materiałów przeznaczonych do recyklingu. 4.1.4. Różnorodność wykorzystanego materiału. 5. Terminarz: Zgłoszenia udziału w konkursie – e-mail –  14 września 2016 r.           Termin zaprezentowania kreacji oraz podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 17 września 2016 r. ok. godz. 14:30 –podczas festynu ekologicznego „Dbaj o zwierzęta i środowisko – nasza planeta to nie wysypisko!” zorganizowanego w ramach akcji „Sprzątanie Świata”na grudziądzkich Błoniach Nadwiślańskich.   *uwaga! Na miejscu będzie udostępniony namiot dla uczestników w celu przygotowania się do występu. 6. Nagrody Wśród uczestników pokazu Komisja Konkursowa dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.   Ponadto prócz osób zgłoszonych zapraszamy całe klasy i grupy przedszkolne do uczestnictwa w rozstrzygnięciu konkursu. Publiczność jest niezmiernie ważna podczas każdych pokazów mody, a w szczególności eko- :).  

więcej

"Grudziądzki Przyjaciel Przyrody"

          Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu serdecznie zaprasza do udziału w konkursie przyrodniczo-ekologicznym   „Grudziądzki Przyjaciel Przyrody”     Regulamin konkursu przyrodniczo-ekologicznego „Grudziądzki Przyjaciel Przyrody”   1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowania przyrodą. 1.3.    Zainteresowanie zasadami prawidłowej segregacji odpadów. 1.4.    Zachęcenie do pogłębiania wiedzy dotyczącej tematyki niniejszego konkursu. 1.5.    Umiejętność wykazania posiadanej wiedzy.   2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego. 2.4. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona. 2.5. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin; 2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) 2.7. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu są oni proszeni
o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.      Kryteria konkursu 3.1.    Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 3.2.    Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 3.3.    Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane. 3.4.    Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, który jest również dostępny na stronie internetowej www.cee.grudziadz.pl w zakładce *Konkursy z nagrodami. 3.5.    Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. 3.6.    Zwycięża osoba, która zdobędzie największa ilość punktów. 3.7.    Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu. 3.8.    W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 20 października 2016 r.   4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Podanie/zaznaczenie poprawnych odpowiedzi w teście.   5. Terminarz: Termin rozwiązywania testu – 15 października 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE  przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 23 października 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie CEE  przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.   6. Nagrody Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody” otrzyma nagrodę w postaci vouchera SODEXO o wartości 1000 zł ufundowaną przez Zakład Usług Leśnych „KOS”.    

więcej

Nadaj imię sarnie

       Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie przyrodniczym „Nadaj imię sarnie”.     Regulamin konkursu przyrodniczego „Nadaj imię sarnie”     1. Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami leśnymi. 1.3.    Zainteresowanie gatunkiem zwierzęcia leśnego jakim jest sarna. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni.   2.  Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3.  Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na zaproponowaniu imienia dla kozła sarny. Jest on nowym mieszkańcem Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu i ma ok. dwóch miesięcy. 3.2. Proponowane imię oraz dane autora – imię, nazwisko, nr telefonu  należy przesłać na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia 30 czerwca 2016 r.   4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Trafność doboru imienia do sarny – mieszkańca CEE w Grudziądzu. 4.1.2. Pomysłowość i oryginalność.   5. Nagrody Dla osoby, która złoży najciekawszy pomysł przewidziany jest dyplom oraz nagroda rzeczowa.  

więcej

"Daniel - imię to czy zwierz?"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie przyrodniczym „Daniel – imię to czy zwierz?”.     Regulamin konkursu przyrodniczego „Daniel – imię to czy zwierz?”   1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja mieszkańców Grudziądza. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań zwierzętami leśnymi. 1.3.    Zainteresowanie gatunkiem zwierzęcia leśnego jakim jest daniel. 1.4.    Rozwijanie wyobraźni.  2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.  3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na zaproponowaniu imion dla danieli - dwóch samców i jednej samicy, które są mieszkańcami Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu. 3.2. Proponowane imiona dla danieli, z wyszczególnieniem: - biała samica; - biały samiec; - brązowy samiec  oraz dane autora – imię, nazwisko, nr telefonu  należy przesłać na adres cee@um.grudziadz.pl do dnia 15 czerwca 2016 r. 4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Trafność doboru imienia do konkretnego daniela – mieszkańca CEE w Grudziądzu. 4.1.2. Pomysłowość i oryginalność. 5. Terminarz: Termin przysyłania propozycji imion – 15 czerwca 2016 r. Termin uroczystego ogłoszenia wyników  – 18 czerwca 2016 r. podczas drzwi otwartych CEE „Grudziądzkie daniele w czterech porach roku - wiosna” w siedzibie Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1. 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze pomysły przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

więcej

"Wiosenny parapet"

Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza uczniów klas IV - VI szkół podstawowych do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Wiosenny parapet”   Regulamin konkursu ekologicznego  „Wiosenny parapet” 1.      Cel konkursu 1.1.    Aktywizacja młodych ludzi. 1.2.    Rozbudzanie zainteresowań recyklingiem – nadawanie odpadom drugiego życia. 1.3.    Rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych. 1.4.    Poznawanie różnych technik tworzenia elementów dekoracyjnych.   2.      Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu – Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, klas IV - VI 2.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.) 2.5.W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone proszone są o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego. Złożone na konkurs prace, po rozstrzygnięciu konkursu, będą mogły być odebrane przez ich autorów.   3.      Kryteria konkursu 3.1 Konkurs polega na stworzeniu elementu dekoracyjnego, którym można upiększyć parapet okienny, kojarzy się z wiosną i jest wykonany z materiałów recyklingowych (np. butelki plastikowej, wytłaczanki, puszki aluminiowej, gazety, tkanin, szklanych butelek, słoików, itp.). 3.2. Pracę konkursową - podpisaną imieniem i nazwiskiem – wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do dnia 6 maja 2016 r.   4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Własnoręczność wykonania. 4.1.2. Jedna praca wykonana przez jednego autora (prace grupowe nie będą brane pod uwagę) 4.1.3. Pomysłowość i oryginalność. 4.1.4. Estetyka wykonania. 4.1.5. Zgodność pracy z tematem. 4.1.6. Technika wykonania pracy.   5. Terminarz: Termin składania prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 6 maja 2016 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 19 maja 2016 r. godz. 13:30 w siedzibie CEE, ul. Nad Torem 1 6. Nagrody Dla osób, które złożą najciekawsze prace przewidziane są dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.    

więcej

"Zwiastuny wiosny" - konkurs fotograficzny

  Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zaprasza wszystkich mieszkańców Grudziądza do udziału w konkursie fotograficznym pn.  „Zwiastuny wiosny”     Regulamin konkursu fotograficznego „Zwiastuny wiosny”   1.  Cel konkursu 1.1. Uwrażliwienie mieszkańców Grudziądza na piękno krajobrazu przedwiośnia. 1.2. Rozbudzanie zainteresowań związanych z jej różnorodnością, bogactwem przyrody budzącej   się do życia po zimie. 1.3. Poznawanie gatunków flory i fauny zwiastujących nadejście wiosny. 1.4. Inspirowanie do szukania ciekawych ujęć. 1.5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.   2.  Organizacja konkursu 2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Urzędzie Miejskim w Grudziądzu –Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 2.2. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2.3. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza. 2.4. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu oświadcza, że: 2.4.1.  Akceptacje niniejszy regulamin; 2.4.2.  Wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej Organizatora; 2.4.3.  Jest autorem zdjęcia. 2.5. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl  zakładka *Konkursy z nagrodami. 2.6. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 4/16 z dnia 10 marca 2016 r.). 2.7.W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone proszone są o odbiór nagrody w ciągu 21 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.   Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu z przyczyn niezależnych od niego.   3. Kryteria konkursu : 3.1. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego zwiastuna wiosny – element przyrody budzącej się do życia po zimie. 3.2. Dokumentacja powinna zawierać: jedno wywołane w kolorze zdjęcie dobrej jakości
w formacie 20x30, podpisane na odwrocie (nazwisko i imię  autora, numer telefonu) oraz to samo zdjęcie zapisane na płycie CD w formacie jpg. Taki zestaw wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniowa należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1, 86-300 Grudziądz do
25 kwietnia 2016 r. 3.3. Przedmiotem konkursu są zdjęcia wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 3.4. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 3.5. Jeden uczestnik składa jedno zdjęcie. 3.6. Przekazane na konkurs zdjęcia nie będą oddawane autorom.   4. Kryterium oceny 4.1. Ocenie będzie podlegało: 4.1.1. Pomysł autora na wykonanie zdjęcia. 4.1.2. Zgodność wykonanego zdjęcia z tematem. 4.1.3. Ciekawe ujęcie. 4.1.4. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). Natomiast nie będą akceptowane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).   5. Terminarz: Termin nadsyłania zdjęć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową – 25 kwietnia 2016 r. Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród  – 7 maja 2016 r. godz. 12:00, Planty – podczas warsztatów ekologicznych „Maj w ogrodzie”.   6. Nagrody Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa dokona oceny zdjęć i wyłoni zwycięzców, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.    

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij