W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Konkurs "Puchar SuperEkosia"

Konkurs wiedzy przyrodniczej "Puchar SuperEkosia"
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie!
Na uczestników konkursu czekają pytania dotyczące flory i fauny okolic Grudziądza, gwary łowieckiej oraz zasad segregacji odpadów.
 
Aby wziąć udział w konkursie, każda ze szkół może zgłosić jedną drużynę do rywalizacji. Drużyna musi składać się z:
  • 1 uczeń z klas I-III
  • 2 uczniów z klas IV-VI
  • 1 uczeń z klas VII-VIII
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
  • Etap I (25 września 2021 r.) - polega na rozwiązaniu testu przez drużynę zawierającego 50 pytań o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.
  • Etap II (9 października 2021 r.) - quiz, w którym drużyny odpowiadają na pytania i wykonują zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
 
Do etapu II przechodzą trzy najlepsze drużyny, które zdobyły najwyższą ilość punktów w etapie I. Drużyna, która zwycięży w etapie II wygrywa konkurs i otrzyma puchar SuperEkosia! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również nagrody za udział
 
Zapisy drużyn trwają od 20 do 23 września 2021 r., pod nr tel. 56 46 56 200.
 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu (wraz z wymaganą zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie) znajdują się poniżej.

 

REGULAMIN KONKURSU „PUCHAR SUPEREKOSIA”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu stanowiącą załącznik nr 4.

2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1.

b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

§ 3

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w Grudziądzu.
3. Konkurs polega na dwuetapowej rywalizacji pomiędzy czteroosobowymi drużynami reprezentującymi zgłoszoną szkołę. Drużynę zgłasza szkoła telefonicznie poprzez podanie składu osobowego i wskazanie opiekuna drużyny będącego pracownikiem szkoły.

Uwaga: każda ze szkół może dokonać zgłoszenia wyłącznie jednej drużyny!

4. Drużynę szkoły tworzy czworo jej uczniów zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- 1 osoba – uczeń z klas I-III

- 2 osoby - uczniowie z klas IV-VI

- 1 osoba – uczeń z klas VII-VIII

5. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/ 46 56 200. Termin zapisów 20-23 września 2021 r.

6. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

a) etap pierwszy – 25 września 2021 r.-  polega na rozwiązaniu przez drużyny testu zawierającego 50 pytań; w tym pytań jednokrotnego wyboru oraz otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Czas  przeznaczony na rozwiązanie testu to 50 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi. uznane zostaną za błędnie rozwiązane. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. Do kolejnego etapu przechodzą trzy drużyny z najwyższą ilością zdobytych punktów.  W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów kwalifikującej do przejścia drużyn do etapu drugiego organizator przeprowadzi  dogrywkę w uzgodnionym terminie.

b) etap drugi – 9 października 2021 r. – quiz, w którym drużyny odpowiadają na pytania oraz wykonują zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z ogólnej puli 50 pytań. W pierwszej części etapu drugiego prowadzący zadaje pytania do wszystkich drużyn. Na zadane pytanie odpowiada drużyna, która pierwsza się zgłosi. Drużyna, która odpowie poprawnie na 3 pytania przejmuje kolejne pytanie i decyduje, czy odpowiada sama czy przekazuje pytanie innej drużynie. W przypadku nieudzielenia poprawnej odpowiedzi kolejne pytanie kierowane jest do wszystkich drużyn – odpowiada ta, która zgłosi się jako pierwsza. Od tego momentu, gdy tylko drużyna udzieli  poprawnej odpowiedzi na pytanie, zyskuje prawo przekazywania kolejnego pytania do wskazanej drużyny  bądź brania pytania dla siebie. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna zyskuje 10 punktów. Błędnie udzielona odpowiedź zabiera 1 z 4 szans - po utracie wszystkich szans drużyna odpada z rywalizacji. Pozostałe po przeprowadzeniu rozgrywki szansy dają do punktacji ogólnej po 10 punktów za każdą z nich. Wygrywa drużyna, która najdłużej pozostała w grze lub drużyna, która zdobyła najwięcej punktów spośród drużyn, które dotarły do końca rozgrywki. W przypadku remisu drużyny rozwiązują dodatkowe zadanie, które wyłoni zwycięzcę.

7. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania testu oraz odpowiadania na pytania z quizu bez korzystania z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

8. Zakres tematyczny do obu etapów turnieju oraz proponowaną bibliografię stanowią załączniki nr 2 oraz nr 3 do niniejszego regulaminu.

9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 9/21 z dnia 5 lutego 2021 r.)

 

§ 4

TERMINARZ

1. Termin pierwszego etapu – 25 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

2. Termin drugiego etapu – 9 października 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

3. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 9 października 2021 roku w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

 

§ 5

NAGRODY

1. Dla laureatów konkursu (uczniów wchodzących w skład zwycięskich drużyn) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

2. Szkoła, której drużyna zajmie I miejsce otrzyma dyplom oraz „Puchar SuperEkosia”.

 

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych: imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

- telefonicznie: +48 56 45 10 200

- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl

3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, nazwy szkoły Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

c) telefon: 22 531 03 00

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Z uwagi na panujący stan epidemiczny wszystkie etapy konkursu odbywać się będą w terenie zewnętrznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.

 

Zakres tematyczny testu

1. Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki oraz występujących w sąsiadujących terenach (daniel, jeleń, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk, kuna, wiewiórka).

2. Gwara łowiecka- podstawowe pojęcia (jeleń, daniel, sarna, łoś, dzik, lis, bóbr, zając, wilk).

3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły).

4. Podstawowe wiadomości i pojęcia z gospodarki leśnej.

5. Roślinność leśna:

a) Podstawowe gatunki drzew leśnych;

b) Podstawowe gatunki podszytu;

c) Podstawowe gatunki runa leśnego.

6. Sposoby pielęgnacji lasu. Podział drzewostanów ze względu na wiek.

7. Ochrona przyrody w Grudziądzu: pomniki przyrody, obszary chronione.

8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza: nazwy lokalnych kompleksów oraz lokalizacja.

9. Owady społeczne– mrówki, pszczoły.

10. Morfologia oraz nazewnictwo pospolitych owadów: pasikonik zielony, latolistek cytrynek,  rusałka pawik, trzmiel ziemny, biedronki, złotook pospolity, biegacz wręgaty.

11. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza.

12. Ptaki (dzięcioły, kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, sowy, kormoran, bocian, żuraw, czapla, dzika kaczka, bielik, wróbel, sikora, dudek, wilga ).

13. Grzyby – podstawowe gatunki. Znaczenie w przyrodzie.

 

Proponowana bibliografia

1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;

2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;

3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna

4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;

5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann;

6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks;

7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;

8. Wielka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja;

9. Wielki atlas zwierząt,  Buchmann;

10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon;

11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia;

12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”;

13. http://www.odpady.grudziadz.pl

14. Komiksy edukacyjne „SuperEkoś”.