Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

Regulamin konkursu "Nazywamy pomniki przyrody" - Kasztanowiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

REGULAMIN KONKURSOWY

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz

2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-owego Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b)      warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 4

KONKURS DOTYCZY

 

            Konkurs polega na nazwaniu pomnika przyrody wskazanego przez organizatora t.j. Kasztanowca zwyczajnego mającego swoje położenie w Lesie Komunalnym 31a.

 

§ 5

NAGRODY

 


1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie pytania konkursowego.

 

2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej przez portal społecznościowy facebook w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.

3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość  prywatną w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem utraty prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

 

 

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

3.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 360 lub

za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

 

5. Dane osobowe Uczestników konkursu do konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, e- mail. Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

 Dane osobowe Uczestnika, w postaci imię nazwisko, adres zamieszkania, pesel, nazwa urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego.

Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.

 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij