W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Aktualności

Konkurs "Puchar SuperEkosia"

Konkurs "Puchar SuperEkosia"

Konkurs wiedzy przyrodniczej "Puchar SuperEkosia"
  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie! Na uczestników konkursu czekają pytania dotyczące flory i fauny okolic Grudziądza, gwary łowieckiej oraz zasad segregacji odpadów.   Aby wziąć udział w konkursie, każda ze szkół może zgłosić jedną drużynę do rywalizacji. Drużyna musi składać się z: 1 uczeń z klas I-III 2 uczniów z klas IV-VI 1 uczeń z klas VII-VIII Konkurs podzielony jest na dwa etapy: Etap I (25 września 2021 r.) - polega na rozwiązaniu testu przez drużynę zawierającego 50 pytań o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Etap II (9 października 2021 r.) - quiz, w którym drużyny odpowiadają na pytania i wykonują zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.   Do etapu II przechodzą trzy najlepsze drużyny, które zdobyły najwyższą ilość punktów w etapie I. Drużyna, która zwycięży w etapie II wygrywa konkurs i otrzyma puchar SuperEkosia! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również nagrody za udział
  Zapisy drużyn trwają od 20 do 23 września 2021 r., pod nr tel. 56 46 56 200.   Więcej informacji oraz regulamin konkursu (wraz z wymaganą zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie) znajdują się poniżej.   REGULAMIN KONKURSU „PUCHAR SUPEREKOSIA”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu stanowiącą załącznik nr 4. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 3 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.
2. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w Grudziądzu.
3. Konkurs polega na dwuetapowej rywalizacji pomiędzy czteroosobowymi drużynami reprezentującymi zgłoszoną szkołę. Drużynę zgłasza szkoła telefonicznie poprzez podanie składu osobowego i wskazanie opiekuna drużyny będącego pracownikiem szkoły. Uwaga: każda ze szkół może dokonać zgłoszenia wyłącznie jednej drużyny! 4. Drużynę szkoły tworzy czworo jej uczniów zgodnie z poniższymi wytycznymi: - 1 osoba – uczeń z klas I-III - 2 osoby - uczniowie z klas IV-VI - 1 osoba – uczeń z klas VII-VIII 5. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/ 46 56 200. Termin zapisów 20-23 września 2021 r. 6. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: a) etap pierwszy – 25 września 2021 r.-  polega na rozwiązaniu przez drużyny testu zawierającego 50 pytań; w tym pytań jednokrotnego wyboru oraz otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Czas  przeznaczony na rozwiązanie testu to 50 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi. uznane zostaną za błędnie rozwiązane. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. Do kolejnego etapu przechodzą trzy drużyny z najwyższą ilością zdobytych punktów.  W przypadku zdobycia tej samej ilości punktów kwalifikującej do przejścia drużyn do etapu drugiego organizator przeprowadzi  dogrywkę w uzgodnionym terminie. b) etap drugi – 9 października 2021 r. – quiz, w którym drużyny odpowiadają na pytania oraz wykonują zadania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z ogólnej puli 50 pytań. W pierwszej części etapu drugiego prowadzący zadaje pytania do wszystkich drużyn. Na zadane pytanie odpowiada drużyna, która pierwsza się zgłosi. Drużyna, która odpowie poprawnie na 3 pytania przejmuje kolejne pytanie i decyduje, czy odpowiada sama czy przekazuje pytanie innej drużynie. W przypadku nieudzielenia poprawnej odpowiedzi kolejne pytanie kierowane jest do wszystkich drużyn – odpowiada ta, która zgłosi się jako pierwsza. Od tego momentu, gdy tylko drużyna udzieli  poprawnej odpowiedzi na pytanie, zyskuje prawo przekazywania kolejnego pytania do wskazanej drużyny  bądź brania pytania dla siebie. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna zyskuje 10 punktów. Błędnie udzielona odpowiedź zabiera 1 z 4 szans - po utracie wszystkich szans drużyna odpada z rywalizacji. Pozostałe po przeprowadzeniu rozgrywki szansy dają do punktacji ogólnej po 10 punktów za każdą z nich. Wygrywa drużyna, która najdłużej pozostała w grze lub drużyna, która zdobyła najwięcej punktów spośród drużyn, które dotarły do końca rozgrywki. W przypadku remisu drużyny rozwiązują dodatkowe zadanie, które wyłoni zwycięzcę. 7. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego rozwiązywania testu oraz odpowiadania na pytania z quizu bez korzystania z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 8. Zakres tematyczny do obu etapów turnieju oraz proponowaną bibliografię stanowią załączniki nr 2 oraz nr 3 do niniejszego regulaminu. 9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 9/21 z dnia 5 lutego 2021 r.)   § 4 TERMINARZ 1. Termin pierwszego etapu – 25 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Termin drugiego etapu – 9 października 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 3. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 9 października 2021 roku w siedzibie CEE przy ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.   § 5 NAGRODY 1. Dla laureatów konkursu (uczniów wchodzących w skład zwycięskich drużyn) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 2. Szkoła, której drużyna zajmie I miejsce otrzyma dyplom oraz „Puchar SuperEkosia”.   § 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych: imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, nazwy szkoły Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. 9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa c) telefon: 22 531 03 00 § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.  Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 4. Z uwagi na panujący stan epidemiczny wszystkie etapy konkursu odbywać się będą w terenie zewnętrznym Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu, ul. Nad Torem 1.   Zakres tematyczny testu 1. Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki oraz występujących w sąsiadujących terenach (daniel, jeleń, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk, kuna, wiewiórka). 2. Gwara łowiecka- podstawowe pojęcia (jeleń, daniel, sarna, łoś, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły). 4. Podstawowe wiadomości i pojęcia z gospodarki leśnej. 5. Roślinność leśna: a) Podstawowe gatunki drzew leśnych; b) Podstawowe gatunki podszytu; c) Podstawowe gatunki runa leśnego. 6. Sposoby pielęgnacji lasu. Podział drzewostanów ze względu na wiek. 7. Ochrona przyrody w Grudziądzu: pomniki przyrody, obszary chronione. 8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza: nazwy lokalnych kompleksów oraz lokalizacja. 9. Owady społeczne– mrówki, pszczoły. 10. Morfologia oraz nazewnictwo pospolitych owadów: pasikonik zielony, latolistek cytrynek,  rusałka pawik, trzmiel ziemny, biedronki, złotook pospolity, biegacz wręgaty. 11. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 12. Ptaki (dzięcioły, kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, sowy, kormoran, bocian, żuraw, czapla, dzika kaczka, bielik, wróbel, sikora, dudek, wilga ). 13. Grzyby – podstawowe gatunki. Znaczenie w przyrodzie.   Proponowana bibliografia 1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002; 2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO; 3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna 4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA; 5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann; 6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks; 7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal; 8. Wielka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja; 9. Wielki atlas zwierząt,  Buchmann; 10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; 11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; 12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; 13. http://www.odpady.grudziadz.pl 14. Komiksy edukacyjne „SuperEkoś”.  

więcej

Oferta zajęć edukacyjnych

Oferta zajęć edukacyjnych

        Centrum Edukacji Ekologicznej w ciągu roku szkolnego zaprasza zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne z Grudziądza na zajęcia ekologiczne, które odbywają się w trzech różnych formach: pogadanka połączona z prezentacją, zajęcia terenowe oraz warsztaty. Dla każdej grupy wiekowej jest przygotowana oferta tematyczna stałych zajęć edukacyjnych. Oprócz tematów, na które można umawiać się od września do czerwca prowadzimy warsztaty powiązane z wydarzeniami w ciągu roku, tj. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Dzień Matki, itp., jak również z porą roku, tj. dary jesieni, budki lęgowe, wiosna na parapecie, itd. Wakacje oraz ferie zimowe  w roku szkolnym są przeznaczone na prowadzenie zajęć dla dzieci i ich opiekunów (rodziców, dziadków), które mają na celu  czerpanie radości ze wspólnej nauki ekologii oraz jednoczącej wysiłki pracy podczas warsztatów.   Uwaga! Od 13 września 2021 na zajęcia można zapisać się wyłącznie elektronicznie poprzez stworzoną platformę.
Wychowawca może zapisać na zajęcia wyłącznie swoją klasę/grupę przedszkolną maksymalnie 2 razy w każdym miesiącu.   Od bieżącego roku szkolnego zapisy odbywają się wyłącznie poprzez stworzoną 
na stronie www.cee.grudziadz.pl platformę „Zapisy na zajęcia”. W celu stworzenia konta umożliwiającego dokonanie rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie z Centrum Edukacji Ekologicznej pod nr tel.: 56/46-56-200. Szczegółowe informacje zawiera poniższy regulamin. Jak korzystać z kalendarza? To proste:   Regulamin platformy „Zapisy na zajęcia” 1. Platforma „Zapisy na zajęcia” zlokalizowana jest na stronie http://cee.grudziadz.pl/  i służy do dokonywania rezerwacji zajęć dla zorganizowanych grup szkolnych i przedszkolnych w formie elektronicznej. 2. Platforma dostępna jest wyłącznie dla nauczycieli oraz wychowawców z placówek edukacyjnych Grudziądza. 3. Aby założyć konto „Użytkownika”; a tym samym móc dokonywać elektronicznych rezerwacji  należy: 3.1 Zgłosić się telefonicznie pod nr 56/46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu podając:  imię, nazwisko, adres e-mail oraz nazwę placówki edukacyjnej w celu aktywacji konta. 3.2 Zapoznać się z „Regulaminem zapisów na zajęcia” przesłanym na wskazany podczas zgłoszenia adres e-mail oraz wysłać informację zwrotną na adres cee@um.grudziadz.pl o następującej treści:  Zapoznałam/em się z „ Regulaminem zapisów na zajęcia” oraz akceptuję jego wszystkie warunki. 3.3 Po otrzymaniu wiadomości z akceptacją regulaminu administrator strony http://cee.grudziadz.pl/ założy konto oraz prześle w przeciągu 5 dni w wiadomości zwrotnej dane logowania. 3.4 W przypadku utraty przez Użytkownika danych logowania należy skontaktować się z administratorami platformy telefonicznie pod nr 56/ 46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu lub elektronicznie pod adresem cee@um.grudziadz.pl.  4. Rezerwacji zajęć dokonać może wyłącznie zalogowany Użytkownik wypełniając w kalendarzu formularz rezerwacji. W tym celu należy po zalogowaniu: 4.1 Wybrać z widoku kalendarza dzień i godzinę spotkania. 4.2 Uzupełnić pojawiający się po wybraniu godziny formularz o następujące dane: - dane rozwijane z listy: grupa wiekowa, temat spotkania, - dane do wpisania: liczba uczestników, uwagi - wybór dokładnej godziny (suwak umożliwiający opóźnienie rozpoczęcia zajęć
o maksymalnie 30 minut) 4.3 Zatwierdzić dokonany wybór poprzez wysłanie formularza zgłoszenia do akceptacji. Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Administratora platformy na wskazany adres poczty elektronicznej z akceptacją zgłoszenia termin zostaje zarezerwowany. 5. Konta „Użytkowników” zakładane są przez  pracowników Wydziału Środowiska. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem platformy telefonicznie pod nr 56/ 46 56 200 lub wysyłając wiadomość na adres cee@um.grudziadz.pl. 6. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 6.1 Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: - listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, - telefonicznie: +48 56 45 10 200 - e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl 6.2 Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl. 6.3 Dane osobowe Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki edukacyjnej oraz IP komputera z którego Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji, Administrator będzie wykorzystywał wyłącznie w celu założenia konta Użytkownika w panelu administracyjnym wirtualnej strony Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu (http://cee.grudziadz.pl/admin) umożliwiającym elektroniczne zapisywanie na zajęcia (okno logowania dostępne pod adresem: http://cee.grudziadz.pl/activities ). Podawane podczas zakładania wirtualnego konta dane będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej jednorazowo w wiadomości elektronicznej inicjującej sekwencję tworzenia nowego konta umożliwiającego zapisy na zajęcia na stronie http://cee.grudziadz.pl. 6.4 Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres 5 lat. Po tym czasie konta Użytkowników zostaną poddane weryfikacji, podczas której konta nieaktywne; z których nie dokonywano w okresie ostatniego roku rezerwacji zostaną usunięte. Konta aktywnych Użytkowników zostaną powtórnie zweryfikowane poprzez wiadomość elektroniczną w celu potwierdzenia dalszego korzystania
z platformy na okres kolejnych 5 lat. 6.5 Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki edukacyjnej oraz IP komputera z którego Użytkownik będzie dokonywał rezerwacji będą udostępniane wyłącznie firmie zajmującej się serwisem strony http://cee.grudziadz.pl; czyli firmie Logonet Sp. z o.o. Grupa LOGON. 6.6 Dane są pozyskane od Użytkownika i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania. 6.7 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie elektronicznej rezerwacji zajęć.
Użytkownik posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6.8 Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. 6.9 Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), b) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, c) telefon: 22 531 03 00.     Warunki uczestnictwa w zajęciach:
Zapisów będzie można dokonać wyłącznie na bieżący i kolejny miesiąc. Maksymalna liczebność grupy to 25 osób. Grupy przybywają na zajęcia własnym transportem z opiekunem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Opiekun odpowiada za zachowanie dzieci przebywających na terenie CEE. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ofercie zajęć. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Czas trwania zajęć uzależniony jest od ilości zgłoszonych dzieci na zajęcia.   Serdecznie zapraszamy!

więcej

Leśne Kino

Leśne Kino

„LEŚNE KINO”   W najbliższy czwartek, 9 września 2021 r. zapraszamy Was na kolejne wydarzenie pn. "Leśne Kino" organizowane wspólnie z Dyskusyjnym Klubem Filmowym. Tym razem podczas seansu zanurzymy się w bogaty świat fauny i flory największego ptasiego rezerwatu w Polsce w filmie Artura Homana pt. "Rytmy natury w Dolinie Baryczy". Narratorem będzie niezastąpiona Krystyna Czubówna Na seans zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1. Wstęp wolny! Na ognisko z kiełbaskami zapraszamy od godz. 19:00, a seans filmu zaczyna się godz. 20:00.   REGULAMIN WYDARZENIA „Leśne Kino”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.  § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 1. Uczestnikiem Wydarzenia („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Wydarzeniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU Zasadą uczestnictwa w Wydarzeniu jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)      osoba biorąca udział w Wydarzeniu musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b)      warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu. § 4 WYDARZENIE DOTYCZY Festynu ekologicznego „Leśne Kino” promującego pszczelarstwo. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. Z administratorem można skontaktować się : a) listownie : ul. Ratuszowa 1, 86 – 300 Grudziądz b) telefonicznie : +48 56 45 10 200 c) e –mail: bip@um.grudziadz.pl 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 3. Dane osobowe Uczestników  wydarzenia będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  przez Administratora; 4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator wydarzenia będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu wydarzenia będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte; Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy wydarzenia. 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w wydarzeniu. Uczestnik wydarzenia posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Uczestnik wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. Uczestnikowi Wydarzenia  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Wydarzenia, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Udział w Wydarzeniu oznacza, iż Uczestnik Wydarzenia zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

więcej

Dzień otwartego ula

Dzień otwartego ula

„DZIEŃ OTWARTEGO ULA”   W najbliższą niedzielę, 5 września 2021 r. zapraszamy Was na coroczne wydarzenie "Dzień otwartego ula". Jest to cykliczny festyn rodzinny promujący pszczelarstwo. Na festyn zapraszamy do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1. Wstęp wolny!   Podczas festynu czekać będzie na Was mnóstwo atrakcji, w tym m.in.: warsztaty ekologiczne, podczas których wykonywać będziemy hotele dla owadów z możliwością zabrania ze sobą. Taki hotel w naszym ogrodzie to świetny apartament dla dzikich pszczół, rodzinna gra z nagrodami "Gra o miodek", dla najmłodszych plener malarski, tworzenie ekologicznych zabawek oraz malowanie woskiem, zainteresowane osoby będą mogły także zakupić miody i inne produkty pszczele od lokalnych pszczelarzy.   REGULAMIN WYDARZENIA „Dzień Otwartego Ula”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.  § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIU 1. Uczestnikiem Wydarzenia („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Wydarzeniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. § 3 ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIU Zasadą uczestnictwa w Wydarzeniu jest łączne spełnienie następujących wymagań: a)      osoba biorąca udział w Wydarzeniu musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1. b)      warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego regulaminu. § 4 WYDARZENIE DOTYCZY Festynu ekologicznego „Dzień Otwartego Ula” promującego pszczelarstwo. § 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW WYDARZENIA W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. Z administratorem można skontaktować się : a) listownie : ul. Ratuszowa 1, 86 – 300 Grudziądz b) telefonicznie : +48 56 45 10 200 c) e –mail: bip@um.grudziadz.pl 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 3. Dane osobowe Uczestników  wydarzenia będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia wydarzeń  przez Administratora; 4. Dane osobowe Uczestników wydarzenia w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator wydarzenia będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu wydarzenia będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte; Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy wydarzenia. 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w wydarzeniu. Uczestnik wydarzenia posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6. Uczestnik wydarzenia posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. Uczestnikowi Wydarzenia  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. § 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Wydarzenia, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Udział w Wydarzeniu oznacza, iż Uczestnik Wydarzenia zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.  

więcej

Konkurs "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2021"

Konkurs "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2021"

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2021!
Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody i chcesz sprawdzić swoją wiedzę, to ten konkurs jest dla Ciebie!   Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu „Grudziądzki Przyjaciel Przyrody” organizowanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu!   Na uczestników konkursu czekają pytania dotyczące flory i fauny okolic Grudziądza, gwary łowieckiej oraz zasad segregacji odpadów. Zwycięzca konkursu otrzyma puchar i tytuł "Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody" oraz główną nagrodę, którą jest voucher o wartości 1000 zł!   Zmagania rozpoczynamy 4 września o godz. 12:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej.   Zapisy pod nr tel. 726 301 636 - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - liczba miejsc ograniczona!   REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2021”   § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.   § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu. 2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1. b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.   § 3 ORGANIZACJA KONKURSU 1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200. 2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego. 3. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona. 4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. 6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane. 7. Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 8. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów. a) zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. b) organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu. c) w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 7 września 2021 r. 9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 9\21 z dnia 5 lutego 2021 r.)   § 4 TERMINARZ 1. Termin rozwiązywania testu – 4 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu. 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody – 9 września 2021 roku § 5 NAGRODY 1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2021” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Sponsora. 2. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy. § 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:   1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych. 3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl; 4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte. 6. Dane osobowe Uczestnika - zwycięzcy konkursu, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru pesel, nazwy urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego. Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie sponsor konkursu. 7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do: - sprostowania danych, - usunięcia danych, - ograniczenia przetwarzania danych, - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych. 9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.   Załącznik nr 1   Zakres tematyczny testu 1. Morfologia i biologia zwierząt (daniel, sarna, jeleń, łoś, dzik, lis, zając, bóbr, wilk, borsuk) 2. Gwara łowiecka (jeleń, daniel, sarna, łoś, dzik, lis, bóbr, zając, wilk). 3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły). 4. Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej. 5. Roślinność leśna. a) Podstawowe gatunki drzew leśnych; b) Podstawowe gatunki podszytu; c) Podstawowe gatunki runa leśnego. 6. Sposoby pielęgnacji lasu. 7. Grudziądzkie pomniki przyrody. 8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza. 9. Owady społeczne – mrówki, pszczoły. 10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza. 11. Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, dzięcioły, sowy, dzika gęś, bocian, żuraw, dzika kaczka). 12.  Grzyby – podstawowe gatunki   Proponowana bibliografia  1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002; 2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO; 3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna 4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA; 5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann; 6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks; 7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal; 8. Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja; 9. Wielki atlas zwierząt,  Buchmann; 10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon; 11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia; 12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”; 13. www.odpady.grudziadz.pl.

więcej

Letnie warsztaty w CEE "Łąka, las wokół nas"

Letnie warsztaty w CEE "Łąka, las wokół nas"

Zapraszamy na warsztaty letnie, które odbędą się w ostatnich tygodniach sierpnia! Od poniedziałku do czwartku, 16-31.08 w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzone będą warsztaty ,,Łąka, las wokół nas’’. Zapraszamy dzieci w wieku około 7-11 lat wraz z opiekunami. Harmonogram zajęć i tematy na poszczególne dni:   Część 1. obejmuje prace związane z łąką, następnie tematem przewodnim części 2. będzie las.   1. Łąka Dzień 1- 16.08 – Obraz 3D Dzień 2- 17.08 – Łapacz snów z motylami Dzień 3- 18.08 – Wazony z butelek Dzień 4- 19.08 – Zielnik Dzień 5- 23.08 – Przybornik metodą decoupage   2. Las Dzień 6- 24.08 – Las w słoiku Dzień 7- 25.08 – Leśne ramki do zdjęć Dzień 8- 26.08 – Świecznik leśny Dzień 9- 30.08 – Kształty na drewnie Dzień 10- 31.08 – Leśny teatrzyk zwierząt z rolek   Zapisy pod numerem tel. +56 46 56 200.   Czekamy na Was!

więcej

Spacer z leśniczym

Spacer z leśniczym

Dnia 17 lipca 2021r. odbył się kolejny "nocny"  spacer  z leśniczym.   Tematem spaceru była bioróżnorodność Lasu Rudnickiego w tym gatunki ptaków, zwierząt i roślin występujących na tym terenie. Pierwszym przystankiem, który odwiedziliśmy, były "Bukowa aleja mieszkańców", gdzie uczestnicy mogli dowiedzieć się jakie gatunki ptaków występują w lesie licznie, a jakich jest mało oraz czym jest to spowodowane. Od pierwszych kroków w leśne ostępy uczestnikom spaceru towarzyszyły prawie niezauważalnie nietoperze stając się jednym z tematów spotkania.  Podczas wydarzenia wskazywano na  potrzebę wzbogacania drzewostanów poprzez sadzenie gatunków drzew liściastych w terenach zdominowanych przez sosnę. Na jednym z odwiedzanych stanowisk uczestników przywitał śpiew  ptaków, które zaczęły się przebudzać o brzasku; były to sikory, trznadle oraz drozd. Na kolejnych  stanowiskach poznawaliśmy ciekawostki związane z rosnącymi tam drzewami oraz krzewami w tym  o  cisie, gdzie odbył się wywiad na temat tego gatunku: jego czasie wzrostu, pielęgnacji, wykorzystania w ogrodzie jako żywopłotu, a także o znaczeniu owoców, które dla ludzi są trujące. Ostatnim, ale bardzo ważnym punktem spaceru była ,,Ptasia remiza’’ powstała dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, gdzie uczestnicy dowiedzieli się, jakie rodzime drzewa i krzewy są warte posadzenia w  ogrodzie tak, by stały się one przyjazne dla ptaków i owadów. Wycieczkę po lesie zakończyliśmy  śniadaniem w plenerze. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony poranek (i noc) :)  

więcej

"Leśne kino"

"Leśne kino"

Leśne kino - "Sekretne życie drzew” 23 lipca 2021 r., godz. 20:00 , siedziba CEE          Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski  wspólnie z Dyskusyjnym Klubem Filmowym zaprasza na plenerową projekcję filmu przyrodniczego „Sekretne życie drzew” Saturniny i Artura Homan. Pokaz poprzedzi spotkanie z wyjątkowym gościem - współautorem filmu Panem Arturem Homanem, który opowie o kulisach powstawania obrazu przedstawiającego życie starych drzew. Jeśli wydaje Wam się, że jest ono nudne, i nic ciekawego nie dzieje się w ich wyjątkowo długim życiu,  musicie przyjść. Może okazać się, że te wiekowe rośliny stają się całym światem dla wielu innych organizmów i bez nich istnienie byłoby niemożliwe. Może w tym wyjątkowo tajemniczym życiu, o którym tak niewiele wiemy, też uczestniczymy, gdy po sąsiedzku mieszkamy z drzewami :) Zatem zapraszamy wszystkich miłośników niebanalnych filmów i wielbicieli przyrody  na wyjątkowy seans na łonie natury, przy ognisku i w doskonałym towarzystwie nocnych zwierząt.    Wstęp wolny!  

więcej

Spacer z leśniczym

Spacer z leśniczym

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski zaprasza na "Spacer z leśniczym o świcie" 17 lipca, godz. 3:00, parking leśny ul. Warszawska
Obowiązują zapisy pod numerem 726-301-636   Podczas wydarzenia przedstawimy uczestnikom bogatą florę i faunę naszych terenów, opowiemy o bioróżnorodności oraz jej olbrzymiej roli w ekosystemach zarówno naturalnych jak i tworzonych przez człowieka. Przejdziemy wspólnie szlakiem, pokazującym  jak mieszkańcy biorący udział w minionych edycjach akcji "Grudziądzanie sadzą las" wpłynęli na wzbogacenie siedlisk Lasu Rudnickiego stwarzając lepsze warunki dla jego dzikich mieszkańców oraz przedstawimy "Ptasią remizę". Spacer to również okazja do poznania wyjątkowych miejsc, wsłuchania się w odgłosy lasu oraz obserwacji zwierząt. Wydarzenie zakończy się wspólnym śniadaniem w otoczeniu pięknej przyrody.
   

więcej

Maj w ogrodzie

Maj w ogrodzie

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski zaprasza na ekologiczne warsztaty: „Maj w ogrodzie” organizowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w dniu 29 maja 2021 roku w godz. 1000- 1300 w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Nad Torem 1. Warsztaty polegać będą na wykonaniu dekoracyjnych doniczek z materiałów recyklingowych (butelek i puszek) oraz obsadzeniu ich ziołami i kwitami. Regulamin Aby wziąć udział w warsztatach należy przynieść pakiet materiałów recyklingowych w postaci: 3 słoików o poj. 1litr lub 5 papierowych wytłaczanek po jajkach. Do każdej z wykonanych doniczek uczestnik będzie mógł wybrać rośliny do nasadzenia: zioła i kwiaty; 1 doniczka – 1 roślina. Ponadto dodatkowo otrzyma 3 rośliny, które będzie mógł nasadzić w dowolnie wybranym przez siebie miejscu: na swoim balkonie, w ogrodzie czy na działce. Jednorazowo przy stanowisku będzie można wykonać 3 doniczki. Następnie stanowisko należy zwolnić dla kolejnego uczestnika, przy czym do stanowisk będzie można podchodzić wielokrotnie.    Pakiety recyklingowe uczestnicy przekazują jednorazowo podczas pierwszego podejścia do stanowiska. Wszelkie materiały wykorzystywane podczas warsztatów zapewnia organizator.  Ze względu na obostrzenia związane z panującą epidemią przy każdym z przygotowanych stanowisk przebywać będzie mogła wyłącznie 1 osoba lub rodzina (max 3 osoby). Wstęp wolny- bez zapisów!   Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych   W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych uczestników oraz o przysługujących im  prawach z tym związanych: Administratorem danych osobowych uczestnika przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1.
Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a)        listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, b)        telefonicznie: +48 56 45 10 200, c)        e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl. 2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz telefonicznie i pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml. Dane osobowe uczestnika w zakresie - nazwisko, imię, dane kontaktowe wskazane przez Państwa oraz wizerunek - przetwarzane będą w celu dokumentacji wydarzenia oraz promocji działań ekologicznych na stronie www.cee.grudziadz.pl oraz portalu społecznościowym facebook. Odbiorcami danych osobowych uczestnika będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat. Po tym czasie zostaną usunięte. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 lit. d RODO oraz ograniczenia przetwarzania i prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a)        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), b)        adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, c)        telefon: 22 531 03 00. Dane Uczestnika są pozyskane od niego i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.

więcej