Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej

"Chrońmy Środowisko 2019/2020"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

UWAGA!!!

Ze względu na zamknięcie placówek edukacyjnych konkurs zostaje wstrzymany. Nowe termin zbiórki płyt oraz dostarczania dokumentacji konkursowej zostaną opublikowane po wznowieniu nauki dzieci w szkołach. 

 

  Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału
w konkursie ekologicznym pt. :

„Chrońmy Środowisko 2019/2020”

organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Szczegóły dotyczące przebiegu w/w konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego

„Chrońmy Środowisko 2019/2020”

 1.      Cel konkursu.

1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży.

1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami jakimi są płyty CD.

1.3. Ograniczenie ilości odpadów w strumieniu odpadów zmieszanych.

 2.      Organizacja konkursu.

2.1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.

2.2.Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200.

2.3. Konkurs rozgrywany jest w trzech  kategoriach:

  • I kategoria - przedszkola,
  • II kategoria - szkoły podstawowe,
  • IV kategoria - szkoły ponadpodstawowe,

2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod
nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 29 listopada 2019 r.

2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza.

2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

2.7. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl

 3.      Kryteria oceny

3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych płyt CD bez opakowań.

3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów/przedszkolaków płyt CD, które następnie po uprzednim zgłoszeniu odbiorą pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki płyt CD  przynoszonych przez jej uczniów/przedszkolaków.

3.3. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia
8 maja 2020 r.

3.4. Na pełną dokumentację ze zbiórki płyt CD składa się wypełniony zał. nr 2 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych płyt CD pracownikom Centrum Edukacji Ekologicznej.  Dokumentacja konkursowa powinna zawierać imienną listę przedszkolaków/uczniów, którzy przekazali w konkursie nie mniej niż 1 kg płyt CD.

3.4.1.      Płyty należy ważyć z dokładnością dwóch miejsc po przecinku- przykład Jan Kowalski, klasa II c, 12,84 kg.

3.4.2.      Odebrane płyty CD od Placówki będą każdorazowo ważone w celu weryfikacji zgodności ilości kg płyt CD z załączoną przez Szkołę dokumentacją
z przeprowadzonej zbiórki.

3.4.3.      O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość kg zużytych płyt CD zebranych przez indywidualnego ucznia/przedszkolaka, w czasie trwania konkursu.

 

 4.      Dane osobowe uczestników konkursu

4.1.W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

4.2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

4.3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

4.4.Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Piłusudskiego 51, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4.5. Dane osobowe Uczestników  konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej
w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora; 

4.6.Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, , Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane
w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

4.7.Odbiorcami danych osobowych będą beneficjenci oraz sponsorzy konkursu.

4.8.Podanie danych osobowych ( w postaci imienia nazwiska uczestnika)  jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie.

4.9.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4.10.Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

4.11.Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5.      Postanowienia końcowe

5.1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.

5.2.  Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

6.      Terminarz:

Termin składania  zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie – 29 listopada 2019 r.

Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki - 8 maja 2020 r.

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem.

 

 7.      Nagrody:

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla indywidualnych uczniów/przedszkolaków za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij