W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2023

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do konkursu wiedzy przyrodniczej!

Zmierzcie się z pytaniami na temat przyrody Grudziądza i wygrajcie puchar oraz atrakcyjne nagrody!

W konkursie biorą udział drużyny 2-3 osobowe, w tym co najmniej jedna osoba do lat 16.

Zgłoszenia drużyn przyjmujemy pod nr tel.: 56 46 56 200 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty:

Karta zgłoszeniowa do udziału w konkursie (pobierz)

Zgoda na udział dziecka w konkursie (pobierz)

 

REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2023”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu.
2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1.
b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 3
ORGANIZACJA KONKURSU

1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.
2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.
3. Konkurs ma formę turnieju polegającego na rywalizacji drużyn.
4. W konkursie udział biorą drużyny 2-3 osobowe z zastrzeżeniem, że wiek przynajmniej jednego z uczestników wchodzących w skład drużyny nie może przekraczać 16 lat.
5. Obowiązują zapisy drużyn pod nr tel. 56/46 56 200. Liczba miejsc ograniczona.
6. Najpóźniej w dniu konkursu drużyna musi dostarczyć do organizatora zgodę na udział niepełnoletniego uczestnika wchodzącego w skład drużyny wypełnioną przez opiekuna prawnego stanowiącą załącznik nr 3 oraz wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 2.
7. Każdej drużynie zostanie przydzielona przez organizatora nazwa oraz numer zajmowanego stanowiska podczas rozgrywki w drodze losowania w dniu konkursu.
8. Zakres tematyczny konkursu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 78/21 z dnia 16 listopada 2021 r.)

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs ma formę quizu, podczas którego prowadzący zadaje pytania zgodne z zakresem zagadnień wskazanych w załączniku nr 1.
2. Każda drużyna na początku gry otrzymuje 3 „szanse”, które w przypadku błędnej odpowiedzi po kolei traci. Jeśli drużyna udzieli trzech błędnych odpowiedzi (czyli straci wszystkie „szanse”) – odpada z gry i zajmuje miejsce zgodnie z kolejnością, bez względu na ilość zdobytych punktów.
3. Podczas gry zadanych zostanie 40 pytań z puli podstawowej podzielonych na dwa stopnie trudności (20 pytań ze stopniem trudności I, 20 pytań ze stopniem trudności II).
4. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź drużyna dostaje:
+5 punktów za pytanie o stopniu trudności I
+10 punktów za pytanie o stopniu trudności II
5. Drużyna chcąca udzielić odpowiedzi zgłasza się przyciskając guzik na konsoli znajdującej się na każdym ze stanowisk. Odpowiedzi udziela drużyna, która zgłosiła się jako pierwsza.
6. Drużyna, która udzieliła po zgłoszeniu poprawnej odpowiedzi decyduje, czy na kolejne pytanie sama udzieli odpowiedzi, czy przekazuje je wskazanej przez siebie drużynie.
7. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi, na kolejne pytanie odpowiada drużyna, która zgłosi się jako pierwsza.
8. Rozgrywka kończy się w momencie wyczerpania przez prowadzącego wszystkich pytań z puli podstawowej lub pozostania w rozgrywce tylko jednej drużyny.
9. Po zakończeniu rozgrywki za każdą zachowaną „szansę” drużyna otrzymuje dodatkowo +5 punktów.
10. Zwycięża drużyna, która zdobyła największą ilość punktów lub drużyna, która pozostała w rozgrywce najdłużej; czyli jako jedyna zachowała „szanse”.
11. W przypadku remisu drużyn z miejsc I-III przeprowadzona zostanie dogrywka pomiędzy remisującymi drużynami z dodatkowa pulą 10 pytań z zastosowaniem takich samych zasad jak w podstawowej puli 40 pytań.

§ 5
TERMINARZ

1. Termin konkursu – 2 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.
2. Termin uroczystego podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród – 16 września 2023 roku w Grudziądzu podczas „Eko pikniku” organizowanego w ramach wydarzenia „Sprzątanie Świata”.

§ 6
NAGRODY

1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
2. Drużyna, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2023” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 600 zł dla każdego z członków drużyny. Członkowie drużyny, która zajmie II miejsce otrzymają voucher o wartości 450 zł, natomiast członkowie drużyny z III miejsca vouchery o wartości 300 zł.
3. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.

§ 7
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie przez członków drużyny oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika poprawnie wypełnionego zgłoszenia/zgody zawierającego prawdziwe dane Uczestnika.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1. Kontaktować się
z administratorem można w następujący sposób:
- listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
- telefonicznie: +48 56 45 10 200
- e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl
4. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz, telefonicznie: 56 45 10 470 lub za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;
5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;
6. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska pełnoletniego uczestnika oraz imienia i nazwiska dziecka oraz danych osobowych opiekuna w postaci: numeru telefonu oraz imienia i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
b) adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
c) telefon: 22 531 03 00

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko
z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania
o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu,
o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się
z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Załącznik nr 1

Zakres tematyczny

1. Morfologia i biologia zwierząt zamieszkujących Las Rudnicki: daniel, jeleń, sarna, łoś, dzik, zając, bóbr, wilk, lis, borsuk, wiewiórka, kuna.
2. Gwara łowiecka: jeleń, daniel, łoś, sarna, dzik, lis, bóbr, zając, wilk.
3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły, biegacz wręgaty, rusałka żałobnik, rusałka pawik, trzmiel leśny, biedronka siedmiokropka).
4. Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej.
5. Roślinność leśna.
• podstawowe gatunki drzew;
• podstawowe gatunki podszytu;
• podstawowe gatunki runa leśnego.
6. Sposoby pielęgnacji lasu.
7. Grudziądzkie pomniki przyrody.
8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza.
9. Owady społeczne – mrówki, pszczoły.
10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza.
11. Ptaki:
• Krukowate (sójka, kawka, kruk, sroka);
• Sowy (puszczyk, uszatka, puchacz, płomykówka);
• Dzięcioły (duży, średni, dzięciołek, czarny, zielony);
• Duże ptaki (bocian biały i czarny, żuraw, czapla siwa i biała);
• Małe ptaki leśne (kowalik, kos, rudzik, sikory, dudek, wilga, zięba, mysikrólik);
• Ptaki drapieżne (myszołów, bielik, krogulec, pustułka).
12. Grzyby – podstawowe gatunki.
13. Małe ssaki (gatunki i biologia):
• nietoperze (nocek, mroczek, karlik, borowiec, mopek, gacek)
• jeż
• kret
14. Płazy i gady obszarów Grudziądza:
• żmija zygzakowata;
• padalec;
• zaskroniec;
• żaba śmieszka;
• żaba jeziorkowa;
• ropucha szara;
• zwinka;
• rzekotka drzewna.

Proponowana bibliografia

1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;
2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;
3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna
4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;
5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka, Buchmann;
6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks;
7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;
8. Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja
i informacja;
9. Wielki atlas zwierząt, Buchmann;
10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon;
11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia;
12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”;
13. http://www.odpady.grudziadz.pl.