W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

"Grudziadzki Przyjaciel Przyrody 2020"

 V edycja konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej

"Grudziądzki Przyjaciel Przyrody ",

 

 17 września 2020 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.

Tegorocznym  zwycięzcą i tym samym"Grudziądzkim Przyjacielem Przyrody"  został

  Maciej Tarnowski

Laureat nagrody wykazał się wyjątkową wiedzą z zakresu gospodarki leśnej, znajomości przyrody terenów Grudziądza oraz bezbłędnie poradził sobie z zadaniami praktycznymi.
Drugie miejsce zajęła  Lidia Chmielewska, natomiast na trzecim miejscu uplasował się  Jakub Śledź. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i wierzymy, że posiadana przez uczestników wiedza posłuży im w codziennym życiu oraz lepszym rozumieniu przyrody.

 

REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2020”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu.

2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1.

b)      warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

§ 4

ORGANIZACJA KONKURSU

 

  1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.
  2.  Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.
    1.  Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona.

4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane.

7. Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów.

a)  zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów.

b) organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

c) w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 09 września 2020 r.

9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 19\19 z dnia 20 marca 2019 r.)

 

§ 5

TERMINARZ

 

1. Termin rozwiązywania testu – 5 września 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody – 10 września 2020 roku

§ 5

NAGRODY

 

  1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2020” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Sponsora.
  2.  W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.

 

 

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

6. Dane osobowe Uczestnika - zwycięzcy konkursu, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru pesel, nazwy urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego. Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie sponsor konkursu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

 

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądaćod Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonychdanych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnikawyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

Załącznik nr 1

 

Zakres tematyczny testu

1.      Morfologia i biologia zwierząt (daniel, dzik, lis, sarna, zając, łoś, bóbr, wilk, borsuk)

2.      Gwara łowiecka (jeleń, daniel, dzik, lis, bóbr, zając, wilk).

3.      Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia chojnówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły).

4.      Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej.

5.      Roślinność leśna.

a)        Podstawowe gatunki drzew leśnych;

b)       Podstawowe gatunki podszytu;

c)        Podstawowe gatunki runa leśnego.

6.      Sposoby pielęgnacji lasu.

7.      Grudziądzkie pomniki przyrody.

8.      Lasy Komunalne Miasta Grudziądza.

9.      Owady społeczne – mrówki, pszczoły.

10.  Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza.

11.  Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, kopciuszek, sowy, dzika gęś, bocian, żuraw, dzika kaczka).

12.  Grzyby – podstawowe gatunki

 

Proponowana bibliografia

 1.      Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;

2.      Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;

3.     http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna

4.      Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;

5.      Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann;

6.      Ptaki świata, P.H.W. Feniks;

7.      Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;

8.      Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja;

9.      Wielki atlas zwierząt,  Buchmann;

10.   Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon;

11.  Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia;

12.  Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”;

13.  http://www.odpady.grudziadz.pl.