W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Konkurs "Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2021"

Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2021!
Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody i chcesz sprawdzić swoją wiedzę, to ten konkurs jest dla Ciebie!
 
Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu „Grudziądzki Przyjaciel Przyrody” organizowanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu!
 
Na uczestników konkursu czekają pytania dotyczące flory i fauny okolic Grudziądza, gwary łowieckiej oraz zasad segregacji odpadów. Zwycięzca konkursu otrzyma puchar i tytuł "Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody" oraz główną nagrodę, którą jest voucher o wartości 1000 zł!
 
Zmagania rozpoczynamy 4 września o godz. 12:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej.
 
Zapisy pod nr tel. 726 301 636 - w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu - liczba miejsc ograniczona!
 

REGULAMIN KONKURSU „GRUDZIĄDZKI PRZYJACIEL PRZYRODY 2021”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Grudziądzu mający swoją siedzibę przy
ul. Ratuszowej 1, 86 – 300 Grudziądz.

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dostarczoną do organizatora w dniu konkursu.

2. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z pkt 1.

b) warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

§ 3

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Informacje dotyczące konkursu uzyskać można pod nr tel. 56/46-56-200.

2. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Grudziądza – bez ograniczenia wiekowego.

3. Obowiązują zapisy pod nr tel. 726-301-636. Liczba miejsc ograniczona.

4. Konkurs polega na rozwiązaniu testu zawierającego 50 pytań jednokrotnego wyboru lub otwartych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej.

5. Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego rozwiązywania testu, bez korzystania
z jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz.

6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 45 minut. Po upływie wyznaczonego czasu pytania bez odpowiedzi uznane zostaną za błędnie rozwiązane.

7. Zakres tematyczny testu oraz proponowana bibliografia stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. Odpowiedzi będą punktowane w skali od 1 do 3 punktów.

a) zwycięża osoba, która zdobędzie największą ilość punktów.

b) organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika konkursu w przypadku nieprzestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

c) w przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika przewidziana jest dogrywka, która odbędzie się w terminie, o którym zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie, jednak nie późniejszym niż 7 września 2021 r.

9. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza (okólnik nr 9\21 z dnia 5 lutego 2021 r.)

 

§ 4

TERMINARZ

1. Termin rozwiązywania testu – 4 września 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie CEE przy
ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu.

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone po odbiór nagrody – 9 września 2021 roku

§ 5

NAGRODY

1. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Osoba, która zajmie I miejsce, a tym samym zdobędzie tytuł „Grudziądzkiego Przyjaciela Przyrody 2021” otrzyma nagrodę w postaci vouchera o wartości 1000 zł ufundowaną przez Sponsora.

2. W przypadku nieobecności laureatów konkursu na jego rozstrzygnięciu osoby nagrodzone zobowiązane są do odbioru nagrody w ciągu 20 dni roboczych liczonych od daty rozstrzygnięcia konkursy.

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

3. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 360 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

4. Dane osobowe Uczestników  konkursów będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

5. Dane osobowe Uczestników konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte.

6. Dane osobowe Uczestnika - zwycięzcy konkursu, w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,  numeru pesel, nazwy urzędu skarbowego będą wykorzystywane w celu rozliczenia podatkowego. Odbiorcami wskazanych danych osobowych będzie sponsor konkursu.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

- sprostowania danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie na stronie internetowej Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

Załącznik nr 1

 

Zakres tematyczny testu

1. Morfologia i biologia zwierząt (daniel, sarna, jeleń, łoś, dzik, lis, zając, bóbr, wilk, borsuk)

2. Gwara łowiecka (jeleń, daniel, sarna, łoś, dzik, lis, bóbr, zając, wilk).

3. Morfologia i znaczenie owadów leśnych (brudnica mniszka, strzygonia choinówka, zawisak borowiec, żuk leśny, szeliniak sosnowiec, chrabąszcz majowy, kornik drukarz, kowal bezskrzydły).

4. Podstawowe wiadomości z gospodarki leśnej.

5. Roślinność leśna.

a) Podstawowe gatunki drzew leśnych;

b) Podstawowe gatunki podszytu;

c) Podstawowe gatunki runa leśnego.

6. Sposoby pielęgnacji lasu.

7. Grudziądzkie pomniki przyrody.

8. Lasy Komunalne Miasta Grudziądza.

9. Owady społeczne – mrówki, pszczoły.

10. Podstawowe zasady segregacji odpadów na terenie miasta Grudziądza.

11. Ptaki (kowalik, sójka, sroka, rudzik, kos, dzięcioły, sowy, dzika gęś, bocian, żuraw, dzika kaczka).

12.  Grzyby – podstawowe gatunki

 

Proponowana bibliografia

 1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002;

2. Atlas szkodliwych owadów leśnych, Jerzy R. Starzyk, Andrzej Kolk, Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza MULTICO;

3. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna

4. Wielki atlas drzew i krzewów, Joachim Mayer, Heinz – Werner Schwegler, DELTA;

5. Atlas ptaków Polski, Emilia Grzędzicka,  Buchmann;

6. Ptaki świata, P.H.W. Feniks;

7. Encyklopedia przyrody, Książka wydawnictwa Dorling Kindersley Pascal;

8. Wilka ilustrowana encyklopedia przyrody, David Burnie, wydawca: SAMP edukacja i informacja;

9. Wielki atlas zwierząt,  Buchmann;

10. Encyklopedia roślin i zwierząt Europy, Mike i Peggy Briggs, Parragon;

11. Encyklopedia szkolna WSiP – Biologia;

12. Folder informacyjny „Lasy Komunalne Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór miejscem wypoczynku i edukacji”;

13. www.odpady.grudziadz.pl.