W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przejdź do treści
Galerie zdjęć więcej galerii

Mapa interaktywna

więcej danych na mapie

Chrońmy Środowisko 2018/2019

 

           Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego        w Grudziądzu zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz szkoły  ponadpodstawowe do udziału  w konkursie ekologicznym „Chrońmy Środowisko 2018/2019” organizowanym przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Szczegóły dotyczące przebiegu w/w konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

 

Regulamin konkursu ekologicznego

 „Chrońmy Środowisko 2018/2019”

  1. 1.      Cel konkursu.

1.1. Aktywizacja dzieci i młodzieży.

1.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe.

1.3. Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.

 

  1. 2.      Organizacja konkursu.

2.1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej działające w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

2.2. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 56/46 56 200.

2.3. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

  • I kategoria - przedszkola,
  • II kategoria - szkoły podstawowe i gimnazja,
  • III kategoria - szkoły ponadpodstawowe,

 

2.4. Zgłoszenia udziału placówki w konkursie dokonuje nauczyciel (opiekun) pod
nr telefonu 56/46-56-200, elektronicznie na adres cee@um.grudziadz.pl lub na piśmie dostarczając kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 do dnia 30 listopada 2018 r.

2.5. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Grudziądza.

2.6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

2.7. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej  www.cee.grudziadz.pl

2.8.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanym jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

2.8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Prezydent Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowa 1, zwany dalej Prezydentem; Prezydent prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.

2.8.2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Mazur, z którym istnieje możliwość skontaktowania się pisemnie na adres Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
, telefonicznie: 56 45 10 289 wew. 24 lub
za pośrednictwem e-mail p.mazur@um.grudziadz.pl;

2.8.3. Dane osobowe Uczestników zawarte w zgłoszeniu uczestnictwa w konkursie będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w celu promowania działalności CEE oraz organizacji i przeprowadzenia konkursu przez Administratora;

2.8.4. Dane osobowe Uczestników oraz nauczyciela zgłaszającego placówkę do konkursu w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz wizerunku (zdjęcia z przebiegu i rozstrzygnięcia konkursu) Organizator przetwarza w celu przeprowadzenia konkursu. Natomiast dane w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku poszczególnych uczestników, Organizator konkursu będzie wykorzystywał wyłącznie w materiałach promujących, w celu propagowania działań ekologicznych (tj. na stronie www.cee.grudziadz.pl i fanpage’u CEE na portalu społecznościowym www.facebook.com), a po zakończeniu konkursu będą przechowywane przez okres 5 lat i usunięte;

2.8.5. Dane osobowe laureatów konkursu będą przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w celu weryfikacji sposobu wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych z dotacji na nagrody;

2.8.6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędny do udziału w konkursie. Uczestnik konkursu posiada prawo cofnięcia zgody do przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2.8.7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje mu prawo do:

          - sprostowania danych,

          - usunięcia danych,

          - ograniczenia przetwarzania danych,

          - wniesienia sprzeciwu dotyczącego sposobu przetwarzania danych.

2.8.8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.8.9. Dane pozyskane od Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. 3.      Kryteria oceny

3.1. Konkurs polega na zbiórce zużytych baterii.

3.2. Zgłoszona do konkursu placówka zobowiązana jest do odbioru od uczniów/przedszkolaków baterii, które następnie przekaże do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych, np. PSZOK w Grudziądzu, ul. Składowa 21, Organizacja Odzysku REBA lub innych punktów zajmujących się odbiorem odpadów niebezpiecznych.

3.3. Placówka jest również odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji ze zbiórki baterii przynoszonych przez jej uczniów/przedszkolaków.

3.4. Dokumentację z przeprowadzonej zbiórki w danej placówce należy dostarczyć do Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Nad Torem 1 w Grudziądzu do dnia
10 maja 2019 r.

3.5. Na pełną dokumentację ze zbiórki baterii składa się wypełniony zał. nr 2 oraz nr 3 do Regulaminu oraz potwierdzenie przekazania zebranych baterii do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.

3.6. Dokumentacja konkursu powinna zawierać imienną listę przedszkolaków /uczniów, którzy przekazali w konkursie nie mniej niż 100 szt. baterii.

3.7. O zwycięstwie w konkursie decydować będzie ilość zużytych baterii zebranych przez indywidualnego ucznia/przedszkolaka, w czasie trwania konkursu, podana
w sztukach.

 

  1. 4.      Terminarz:

Termin składania zgłoszeń do wzięcia udziału w konkursie – 30 listopada 2018 r.

Termin składania dokumentów z przeprowadzonej zbiórki - 10 maja 2019 r.

Termin podsumowania konkursu wraz z wręczeniem nagród zwycięzcom – placówki zostaną poinformowane oddzielnym pismem.

 

  1. 5.      Nagrody:

Dyplomy i nagrody rzeczowe dla indywidualnych uczniów/przedszkolaków za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„CHROŃMY ŚRODOWISKO 2018/2019”

 ......................................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres placówki

 

 

…………………………………………………………………………………………………......................

Imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna odpowiedzialnego za zbiórkę baterii w placówce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

Dokumentacja ze zbiórki baterii do konkursu pt. „Chrońmy Środowisko 2018/2019”

 

………………………………………

………………………………………

nazwa placówki

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Ilość baterii
w sztukach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Do powyższej dokumentacji należy dołączyć potwierdzenie zbiórki baterii (oryginały zaświadczeń przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 

                                                                                                                                                             Załącznik Nr 3

 

Oświadczenie uczestników konkursu pt.” Chrońmy Środowisko 2018/2019”

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

                                                                                                           ..............................

                                                                                                           ..............................

                                                                                                           ..............................

                                                                                                    ( Nazwa Placówki)

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Podpis rodzica/opiekuna prawnego